ตำแหน่งว่างงาน


1. งานธุรการ

รายละเอียดงาน : 1. ดูแลเกี่ยวกับสต๊อคสินค้า 2. ช่วยในเรื่องจัดซื้อหาวัตถุอุปกรณ์ 3. งานเอกสารทั่วไป 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เงินเดือน : ทดลองงาน 7,500-8,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ทำมาทวีผล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัน-เวลา ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป 2. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. - ปวส. 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 5. ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทนต่อการทำงาน 6. สามารถเริ่มงานได้ทันที
รับจำนวน : 5 อัตรา2. Telesal : เจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์

รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบคุณภาพการทำงานของ Tele-Marketing ผลประโยชน์ - เงินเดือน xxxxxx บาท (ทำงานครบ 3 เดือนผ่านปรับเป็น xxxxxx) - ค่ากะ 150 บาท. - Incentive xxxxx – xxxxxx บาท (คิดตาม Target ที่ได้รับในแต่และเดือน) - ค่าโอที
เงินเดือน : xxxxxxx บาท (ทำงานครบ 3 เดือนผ่านปรับเป็น xxxxxxx)
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ทำมาทวีผล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัน-เวลา ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารทางโทรศัพท์ 4. มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบ 5. มีประสบการณ์ทางด้าน Telesales หรือ การตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง อย่างน้อย 1 ปี
รับจำนวน : 1 อัตรา3. ช่างเชื่อม

รายละเอียดงาน : เชื่อมเหล็ก, สเตนเลส , ทองแดง , โลหะ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ทำมาทวีผล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัน-เวลา ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 25 ปี 2. จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป 3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และกระตือรือร้น 6. สามารถเริ่มงานได้ทันที
รับจำนวน : 1 อัตรา


ใบสมัครงาน online
ตำแหน่งที่ 1* ตำแหน่งที่ 2* *
เงินเดือนที่ต้องการ บาท/เดือน*
ข้อมูลส่วนตัว
เพศ* คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ-นามสกุล* วันเกิด*
ชื่อ-นาสกุล ภาษาอังกฤษ อายุ*
ชื่อเล่น รหัสบัตรประชาชน*
อีเมล์* สัญชาติ
สถานภาพ ศาสนา
ชื่อ-นาสกุลคู่สมรส อาชีพคู่สมรส
จำนวนบุตร    
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่/หมู่* ซอย/ตรอก
ถนน แขวง/ตำบล*
จังหวัด* รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ*
กรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่
โทรศัพท์ ความสัมพันธ์
ประวัติการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา  ปีที่จบ  ชื่อสถาบันการศึกษา  วุฒิที่ได้รับ  เกรดเฉลี่ย  คณะ / สาขา
สูงสุด
กิจกรรมที่เคยร่วมในระหว่างศึกษาหรืออื่น ๆ ได้แก่
ประวัติการทำงาน (เรียงจากงานล่าสุด)
ชื่อสถานที่ทำงาน ระยะเวลาการทำงาน ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เงินเดือน เหตุผลที่ลาออก
1
2
3
ภาวะทางทหาร ปลดเป็นทหารกองหนุน การรับการยกเว้น ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
ความรู้ด้านภาษาต่าง ๆ
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ความรู้ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
เอกสารเพิ่มเติม *** การแนบเอกสารเพิ่มอื่นๆ และรูปถ่ายครบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
*** ให้ตั้งชื่อไฟล์แนบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
รูปผู้สมัคร*
เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ*   อัพโหลดได้เฉพาะไฟล์ .pdf,.xls,.xlsx,.docx and .doc. เท่านั้น
*** กรุณากรอข้อมูลของท่านตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง***