สอบถามตำแหน่งงานว่าง ได้ที่นี่ -->Jobs Click Here
 
ใบสมัครงาน online
ตำแหน่งที่ 1* ตำแหน่งที่ 2* *
เงินเดือนที่ต้องการ บาท/เดือน*
ข้อมูลส่วนตัว
เพศ* คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ-นามสกุล* วันเกิด*
ชื่อ-นาสกุล ภาษาอังกฤษ อายุ*
ชื่อเล่น รหัสบัตรประชาชน*
อีเมล์* สัญชาติ
สถานภาพ ศาสนา
ชื่อ-นาสกุลคู่สมรส อาชีพคู่สมรส
จำนวนบุตร    
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่/หมู่* ซอย/ตรอก
ถนน แขวง/ตำบล*
จังหวัด* รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ*
กรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่
โทรศัพท์ ความสัมพันธ์
ประวัติการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา  ปีที่จบ  ชื่อสถาบันการศึกษา  วุฒิที่ได้รับ  เกรดเฉลี่ย  คณะ / สาขา
สูงสุด
กิจกรรมที่เคยร่วมในระหว่างศึกษาหรืออื่น ๆ ได้แก่
ประวัติการทำงาน (เรียงจากงานล่าสุด)
ชื่อสถานที่ทำงาน ระยะเวลาการทำงาน ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เงินเดือน เหตุผลที่ลาออก
1
2
3
ภาวะทางทหาร ปลดเป็นทหารกองหนุน การรับการยกเว้น ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
ความรู้ด้านภาษาต่าง ๆ
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ความรู้ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
เอกสารเพิ่มเติม *** การแนบเอกสารเพิ่มอื่นๆ และรูปถ่ายครบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
*** ให้ตั้งชื่อไฟล์แนบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
รูปผู้สมัคร*
เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ*   อัพโหลดได้เฉพาะไฟล์ .pdf,.xls,.xlsx,.docx and .doc. เท่านั้น
*** กรุณากรอข้อมูลของท่านตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง***