ถังดับเพลิง TACO เก้าอี้ มอก. โต๊ะ-เก้าอี้ มอก. ตู้เหล็ก มอก. เปิด ตู้เหล็ก มอก. ตู้เหล็ก มอก. ด้านหลัง ตู้เหล็ก มอก. ด้านข้าง เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้ มอก. พลาสติก ด้านข้าง เก้าอี้-โต๊ะหน้าขาว โต๊ะหน้าขาว
ถังดับเพลิง เก้าอี้นักเรียน ตู้เหล็ก มอก. เก้าอี้พลาสติก
โต๊ะ-เก้าอี้ เก้าอี้ครู ระดับ 3-6 ด้านหลัง โต๊ะ-เก้าอี้ เก้าอี้ครู ระดับ ด้านหน้า โต๊ะ-เก้าอี้ เก้าอี้ครู 3 ลิ้นชัก ด้านหลัง โต๊ะ-เก้าอี้ เก้าอี้ครู 3 ลิ้นชัก ด้านหน้า เก้าอี้ ครู เก้าอี้ ครู ด้านข้าง โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนอนุบาล
โต๊ะ-เก้าอี้ เก้าอี้ครู ระดับ 3-6 โต๊ะ-เก้าอี้ เก้าอี้ครู 3 ลิ้นชัก เก้าอี้ ครู โต๊ะ-เก้าอี้ มอก. นักเรียนอนุบาล
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนประถ โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนมัธย โต๊ะนักเรียน TACO เก้าอี้นักเรียน TACO
โต๊ะ-เก้าอี้ มอก. นักเรียนประถม โต๊ะ-เก้าอี้ มอก. นักเรียนมัธยม โต๊ะนักเรียน TACO เก้าอี้นักเรียน TACO
โต๊ะ เลทเชอร์ อุปกรณ์ประกอบหน้าต่าง อุปกรณ์ประกอบหน้าต่าง อุปกรณ์ประกอบหน้าต่าง ตู้เสื้อผ้านักเรียนชนิด A-123 ด้านข้างตู้เสื้อผ้านักเรียนชนิด A-123 ด้านหน้า ตู้เสื้อผ้านักเรียนชนิด A-123 แบบเปิด
โต๊ะ เลทเชอร์ อุปกรณ์ประกอบหน้าต่าง ตู้เสื้อผ้านักเรียนชนิด A-123